Projekti

Oma Neža / Projekti

PODUKREP 16.5:

Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

 

EIP Projekt poteka v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014- 2020

Naziv projekta: Vloga industrijske konoplje pri prilagajanju podnebnim spremembam ter varovanju virov v kmetijstvu 

Trajanje projekta: 01.12.2020 – 04.12.2023

Cilji projekta:

 • uporabiti svetovno in že obstoječo domačo bazo znanj in rezultatov znanstvenih in svetovalnih ustanov s področja pridelave in rabe konoplje in jih prenesti v prakso na slovenskih kmetijah
 • ugotoviti in uveljaviti vlogo, ki jo ima konoplja pri varovanju kmetijskih virov in prilagajanju na podnebne spremembe na slovenskih kmetijah
 • izkoristiti prednosti, ki jih vključevanje konoplje v kolobar omogoča na kmetiji v luči dodatnega prihodka, podnebnih sprememb in varovanja naravnih virov (organska masa, odpornost na sušo, skladiščenje ogljika, rahljanje tal, odpornost na vremenske pogoje, škodljivce in bolezni, …),
 • izboljšati in optimizirati posamezne agrotehnične ukrepe v pridelavi konoplje za različne namene v različnih pedoklimatskih pogojih
 • priporočiti dobro kmetijsko prakso pri pridelavi konoplje za različne namene v naših pedoklimatskih razmerah
 • predstaviti možnosti in načine spravila pridelka glede na namen uporabe konoplje
 • predstaviti možnosti najboljše zadelave žetvenih ostankov konoplje v tla – uporaba slame za obogatitev organske mase v tleh
 • predstaviti možnosti predelave in širitve industrijske rabe konoplje kmetom, stroki in širši javnosti.
 • povečati zanimanje pri zainteresirani javnosti (strokovnjaki, pridelovalci, študentje, trgovci, kupci) za prehranske produkte, kozmetiko, tekstil in gradbeni material iz konoplje – v luči trajnosti, varovanja naravnih virov in prilagajanja podnebnim spremembam.

Pričakovani rezultati:

 • povečan delež konoplje v kolobarju
 • manjša obremenitev okolja z mineralnimi gnojili in FFS na konvencionalnih kmetijah
 • izboljšana struktura tal, izboljšana zračnost tal, večja fiksacija ogljika v tla, manjša zapleveljenost
 • povečana masa organske snovi v tleh in večja sposobnost tal za zadrževanje vode (na račun velike mase korenin, novih načinov zaoravanja slame, novih kombinacij z dosevki)
 • identifikacija škodljivih, potencialno škodljivih in koristnih vrst žuželk v posevkih konoplje na posameznih lokacijah v posameznih letih
 • večja odpornost kmetij na podnebne spremembe (predvsem suša)
 • bolje povezana pridelava in predelava in povečanje prihodkov v kmetijski panogi (povečane možnosti za nove izdelke in prodajo surovin).

Povezave

PODUKREP 16.5:

Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

 

Pilotni projekt poteka v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Naziv projekta: Video navodila za povečanje usposobljenosti in učinkovitejši prenos znanja o varovanju okolja na kmetijah

Opis projekta: S projektom e – Trajnostna Kmetija bomo ustvarili kratka video animirana navodila s katerimi bomo zagotovili lažje prevzemanje obstoječih navodil, dobrih praks ter smernic iz navzkrižne skladnosti, ki so pomembna za varovanje okolja, zdravje ljudi in živali pri kmetovanju. S pomočjo pilotnih kmetij želimo doseči boljše upoštevanje standardov navzkrižne skladnosti, tako da prepoznajo težave in izvedejo dobre kmetijske prakse, ki bodo zagotavljale skladnost na terenu in predstavljale dober vzor za ostale kmetije v obliki poučnih video vsebin.

S tako inovativno oblikovano video vsebino bo imel kmetijski sektor potencial za hitrejši in kvalitetnejši prenos znanja ter zagotavljanja produktivnosti pri razvoju trajnostnega kmetijstva in blažitvi podnebnih sprememb oz. prilagajanja nanje.

Trajanje projekta: 1.12.2020 – 30.11.2022

Vodilni partner: KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Cilj projekta: Vzpostavitev pogojev za boljše upoštevanje zakonodajnih predpisov naravo varstva in varovanja okolja na kmetijah

Pričakovani rezultati: Povečan delež izobražene in ozaveščene strokovne ter splošne javnosti za trajnostno upravljanje s kmetijskimi viri za blaženje ter prilagajanje na podnebne spremembe, glede na skupno evropsko kmetijsko politiko.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Oceniti trenutno stanje upoštevanja zakonodajnih predpisov na kmetijah;
Razviti izobraževalne strategije za trajnostno upravljanje v kmetijstvu, ki temeljijo na sodobnem posredovanju inovativnih in preizkušenih znanj ter praks, kot pomoč kmetovalcu pri izbiri prave in dobre prakse pri kmetovanju;
Izvesti demonstracijske delavnice na pilotnih kmetijah, za vzpostavitev dobrih praks in prenos znanj glede na predhodno ocenjeno stanje na kmetiji;
Izdelati sodobno oblikovane izobraževalne video animirane vsebine na področju: a) varovanje površinskih in podzemnih voda; b) zaščita rodovitnosti tal; c) ohranjanje biodiverzitete; d) zaščita rastlin;
Komunicirati, ozavestiti druga kmetijska gospodarstva, svetovalne-izobraževalne institucije, strokovno javnost in diseminirati rezultate projekta na lokalni in nacionalni ravni, ter preko EU partnerskih omrežij.

Povezave

Spletna stran Evropske komisije

Spletna stran programa razvoja podeželja

PODUKREP M16.9:

Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji 2019-2022

 

Naziv projekta: Za prihodnost podeželja

Cilji: Izvedba delavnic, izdelava promocijskega videa in zloženke.

Pričakovani rezultati: Redno izvajanje delavnic na področju izobraževanja, vzpostavitev rednega sodelovanja z izobraževalnimi organizacijami (šole, vrtci) in izvajanje učnih ur v učilnici na prostem.

PODUKREP 6.1:

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015

 

Kmetijo  sem prevzela po starših in jo preusmerila v ekološko. Osnovni dejavnosti bom dodala še predelovalno, saj bomo vse surovine predelali doma v lastnem mlinu in oljarni. Na kmetiji se bom zaposlila kot nosilka dopolnilne dejavnosti.

Glavne dejavnosti projekta: vključitev v shemo kakovosti (ekološki), nakup mlina, stiskalnice za hladno stiskanje olja, luščilca za piro, spravljalnika za buče, postavitev hladilnice za skladiščenje, sodelovanje  fakultetami in kmetijskimi zavodi.

Cilji: V času delovanja projekta pridobiti ekološki certifikat za pridelavo in predelavo, pridobiti zaščitni znak ekološki na nacionalni ravni, inovacije (vzpostaviti sodelovanje s fakultetami, raziskovalnimi inštitucijami), povečati obseg proizvodnih kapacitet, uvedba ali posodobitev specialne kmet. mehanizacije in strojne opreme za ekološko kmetijstvo, izobraževanje (100 ur).

Pričakovani rezultati: da se po izteku kmetija že pozicionira na trgu s svojo lastno blagovno znamko in spletno trgovino in prepoznava kot ekološka kmetija z visoko kakovostnimi izdelki.

Povezave